News Update

โรงเรียนการเรือน เผยแพร่ผลงานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ในงาน ครบรอบ 12 ปี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ในงาน ครบรอบ 12 ปี โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน นายพลพล อุปโคตร นายปัญจพล เจริญสุภาพร และนางสาวสุดารัตน์ เพชรสี่หมื่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมจัดแสดงผลงานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ อาทิเช่น งานแกะสลักผักและผลไม้ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และโฮมเบเกอรี่ จัดขึ้นเมื่อในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “รวมเรื่องราวอาหารแปรรูป”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “รวมเรื่องราวอาหารแปรรูป” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู น้ำพริกเผากุ้ง การผลิตเนยสด การผลิตเต้าหู้ปลา การทำขิงดอง และการทำนำ้จิ้มสุกี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร้าน JUMBO Seafood

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับ ร้าน JUMBO Seafood โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน หารือกับ คุณมาลิดา ชินสุภัคกุล กรรมการบริหาร ร้าน JUMBO Seafood ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมเรียนรู้การทำงานของมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ในการปรุงอาหารจากวัตถุดิบส่วนเกิน เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนคลองเตย โดยวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้มาจากหน่วยงานต่าง ๆ นำมาส่งต่อโครงการครัวรักษ์อาหาร เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากอาหาร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อเรื่อง “สารพัดยำหลากรส”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “สารพัดยำหลากรส” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (อาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู ยำถั่วพู ยำหมูย่าง และยำเส้นแก้ว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนดุสิต โฮมเบเกอรี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และอาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานที่สวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ ในด้านกระบวนการผลิต และการจัดจำหน่ายเบเกอรี โดยมีทีมงานจากสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการเรือน Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านการฉายรังสีอาหาร สมุนไพร ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในด้านกระบวนการผลิต และจัดจำหน่ายสุราผลไม้ (ไวน์) ณ บริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี  

โรงเรียนการเรือน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ เรื่องสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(37)/2566 สรุปประเด็นสำคัญจาก ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(34)/2556 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2566 รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 1(14)2566 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และรายงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน กรณีบุคลากรย้ายสังกัด และไม่ต่อสัญญาจ้าง วาระเสนอเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดโรงเรียนการเรือน พิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการขออนุญาตให้บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพิจารณารายละเอียดการจัดซื้อชุดเชฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รหัส 65 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม […]

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้คำปรึกษา และแนะนำการดำเนินงานกับสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน ได้รับเกียรติจาก คุณมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคุณเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้ามาให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานกับสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือน เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การจัดทำรายงานการเงินและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

1 2 3 4 5 44