Month: December 2020

Open Kitchen by Culino

  โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Open Kitchen by Culino” มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตามด้วยกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในโรงเรียนการเรือน ที่เปิดรับสมัครในรอบ TCAS64โดย ผศ. ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรมแนวทางการจัดทำ Portfolio โดยอาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และการบรรยายในหัวข้อ “โอกาสในอาชีพเชฟ” โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร รวมทั้งฝึกปฏิบัติอาหารเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้และฝึกปฏิบัติ เห็นภาพการเรียนการสอนจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้ -ฝึกปฏิบัติ ครัวไทยกับเมนู ช่อม่วง ช่อมะลิ โดยผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ กับผศ.ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์ณัจยา เมฆราวี -ฝึกปฏิบัติ ครัวยุโรปกับเมนู พิซซ่า โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล […]

อบรมหัวข้อ Mixology Bartending Service Course

โรงเรียนการเรือน และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมในหัวข้อ Mixology Bartending Service Course ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้-กิจกรรมเสวนาเทรนด์ของเครื่องดื่มในปัจจุบัน โดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย์สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรร่วมเสวนา-กิจกรรมสาธิตเทคนิคการชงกาแฟ แบบ Pour Over Coffee หรือ Drip Coffee โดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย์สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากร-กิจกรรมสาธิตการทำ Mocktail and Cocktail โดยอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน […]

ทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

อ.ธิติมา แก้วมณี ประธานกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมาของมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) จำนวน 20 ทุน พร้อมคณะกรรมการฯ จากหลักสูตรเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จำนวน 26 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Online learning room 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โดยในทีมประกอบด้วย นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

1 2 3 4