Month: June 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตรไลโคปีนจากพืชเลขที่อนุสิทธิบัตร 17557  จุดเด่นของการประดิษฐ์แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุลผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้ และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ ซอสผัดไทสำเร็จรูป เลขที่อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 17789  จุดเด่นของการประดิษฐ์ ซอสผัดไทยสำเร็จรูป ที่ใช้ส่วนผสมของน้ำมัน เมล็ดชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทดแทนน้ำมันพืช ปราศจากไขมันทรานส์ มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่ม ตัวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL และ เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL ให้แก่ร่างกายเสริม ฟักข้าวผงเพื่อให้สีของซอสมีความสม่ำเสมอและ มีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ

ประชุมชี้แจง “การใช้ OneDrive เพื่อการจัดส่งหลักฐาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง “การใช้ OneDrive เพื่อการจัดส่งหลักฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน” ผ่านระบบ Online ด้วย Microsoft Teams ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 รวมทั้งมีวาระสำคัญที่แจ้งให้บุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือนทราบ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ การดูแลนักศึกษาในสังกัด การรับสมัครนักศึกษา รหัส 64 และ 65 และเรื่องของความเป็นสวนดุสิตด้านบุคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รวมทั้งการสื่อสาร

1 2