Month: October 2021

เปิดรับสมัครงาน Sarit Boutique & Cafe’

เปิดรับสมัครงาน Sarit Boutique & Cafe’ —————————————– ตำแหน่งที่เปิดรับ พนักงานครัว 1 ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ 1 ตำแหน่ง —————————————– -รายได้ 12,000-15,000++ -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ -Sarit Boutique & Cafe’ สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) -ประกันสังคม —————————————– รายละเอียดงาน ทำงานตามที่มอบหมายให้ครบถ้วน มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ พร้อมเติบโต ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของร้าน ตามตำแหน่งของตัวเอง —————————————— สนใจสมัครติดต่อ คุณออย โทรศัพท์ 082 244 5280 อีเมลล์ส่ง Resume : sarit_studiosr@yahoo.com

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับประกาศนีบัตรในโครงการไหว้ครูวิถีใหม่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาร่วมอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา นักศึกษาดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(20)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(11)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5(62)/2564 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 การปรับโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนการเรือน การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) การแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณบดีโรงเรียนการเรือน การดำเนินการรับสมัครนักศึกษา TCAS 65 ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง การจัดทำพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 และกำหนดส่งโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา […]

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการไหว้ครูวิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณแสดงถึงความเคารพ ระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือพจนานุกรมไทย จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวบทไหว้ครู กล่าวเทิดทูลพระคุณครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม การกล่าวคำปฏิญาณตน และประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทให้กับนักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้กับบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ที่มีผลงานสร้างชื่อเสียง มีผลงานเรียนดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม และเป็นผู้มีบุคลิกภาพและการแต่งกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดผลงาน “พานไหว้ครู” สไตล์นิว นอร์มอล โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทสวยงาม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564      

1 2 3 4