ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(20)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(11)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5(62)/2564 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 การปรับโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนการเรือน การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) การแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณบดีโรงเรียนการเรือน การดำเนินการรับสมัครนักศึกษา TCAS 65 ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง การจัดทำพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 และกำหนดส่งโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.