Month: March 2023

โรงเรียนการเรือน จัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อเรื่อง “สารพัดยำหลากรส”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “สารพัดยำหลากรส” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (อาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู ยำถั่วพู ยำหมูย่าง และยำเส้นแก้ว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนดุสิต โฮมเบเกอรี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และอาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานที่สวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ ในด้านกระบวนการผลิต และการจัดจำหน่ายเบเกอรี โดยมีทีมงานจากสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ร้านเผ็ดเผ็ด รับสมัครพนักงาน

ร้านเผ็ดเผ็ด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง – ผู้จัดการร้าน – พนักงานบริการหน้าร้าน – พนักงานครัว (เชคเกอร์ ครัวร้อน และครัวตำ) – บาลิสต้า – พนักงานเบเกอรี่ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ———————————————— สนใจสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-751-7910 หรือ 092-091-6552 Email: phedphedhr@gmail.com

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการเรือน Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านการฉายรังสีอาหาร สมุนไพร ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในด้านกระบวนการผลิต และจัดจำหน่ายสุราผลไม้ (ไวน์) ณ บริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี  

โรงเรียนการเรือน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ เรื่องสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(37)/2566 สรุปประเด็นสำคัญจาก ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(34)/2556 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2566 รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 1(14)2566 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และรายงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน กรณีบุคลากรย้ายสังกัด และไม่ต่อสัญญาจ้าง วาระเสนอเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดโรงเรียนการเรือน พิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการขออนุญาตให้บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพิจารณารายละเอียดการจัดซื้อชุดเชฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รหัส 65 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม […]

ร้านขนมไทย “เลอละไม” รับสมัครพนักงาน

ร้านขนมไทย “เลอละไม” รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง – หัวหน้ากุ๊ก-ขนมไทย (Chef de Partie) – พนักงานทำขนม-ขนมไทย (Helper Cook)   รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ———————————————— สนใจสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-882-2047 Line ID: laankaonhom Email: sunittra.timpan@lelamai.com

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง – Pastry/Cooking Instructor – Sale consultants – Studio assistance รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ———————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 02-204-1143/ 064-672-0366 Email. hr.abcth@gmail.com

ประกาศรับสมัครงาน ร้าน Chim Ramen and Diner

ประกาศรับสมัครงาน   ร้าน Chim Ramen and Diner ร้านอาหารแนว Experimental มองหาน้อง ๆ ที่สนใจงานในครัว มาเป็นทีมเดียวกัน ——————————— คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ – ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา – เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 บาท – มี OT, Tips, Service Charge – มีวันหยุดประจำปี – ทำงานที่สุขุมวิท 33 – ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน ——————————– สนใจสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 562 3645 (พี่แจน)

1 2 3