ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563
โดยมีวาระที่สำคัญ 1) สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2563
2) รายงานความคืบน้าการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 3) โครงการเปิดโลกการศึกษาและโครงการเตรียมความรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและความร่วมมือกับโรงเรียนการเรือน 4) ระบบ Room Booking สำหรับจองห้อง SDU Online learning เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์และการประชุม 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 6) ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไทยใน ตามระบบ SDU Q-A ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจัดประชุมในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต