ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว สามารรถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 3 รายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษากันนะคะ โดยน้องๆ สามารถสอบถามข้อมูลรายวิชาและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด