การลดการใช้กระดาษทิชชู่ในห้องปฏิบัติการอาหาร

การลดการใช้กระดาษทิชชู่ในห้องปฏิบัติการอาหาร
.
จัดทำโดย :
1. นายนนรศิกร แก้วมะโน
2. นางสาวหัสถมาภรณ์ฺ หมื่นสุข
3. นางสาวชญานนท์ อำนวยวัฒนกุล
4. นางสาวศกลวรรณ พลูสำราญ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
.
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการขยะ และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นนิสัยโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่สนใจ การสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และข้อมูลใกล้ตัว