1 มิถุนายน 2563 เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

📣📣 1 มิถุนายน 2563 เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 💻📱 นักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ WBSC-LMS ของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นที่อาจารย์ประจำวิชานัดหมายค่ะ 👩‍🏫👨‍🏫

เข้าระบบ WBSC-LMS ที่ลิงค์ : https://wbsc.dusit.ac.th/login/index.php ค่ะ