Month: October 2022

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอขอบคุณบริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวขอบคุณ คุณไพรัช หงษ์วิหค ผู้บริหาร บริษัท โปร โฮเต็ล แมแนจเม้นท์ จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มอบเครื่องแก้ว ส้อม มีด และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงได้ปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงานครัวให้มีมาตรฐาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.  

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง Basic Bread

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง Basic Bread โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม การประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง French Bread and Hard Roll และขนมปังหมูหยองน้ำสลัด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในการทำเบเกอรี ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการทำ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00-18.20 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมุทิตาจิต ผศ.ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมงาน ดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.  

กิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 3

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีการสาธิตการประกอบอาหารรวมทั้งฝึกปฏิบัติในเมนูกระทงทอง โดย อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ นักการอาหาร (การอาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และบันนอฟฟี่พาย อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ นักการอาหาร (การอาหาร) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา […]

โครงการ “SK 142 ก้าวสู่ฝัน มุ่งสู่ความสำเร็จ”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “SK 142 ก้าวสู่ฝัน มุ่งสู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน ซึ่งภายในกิจกรรมมีการรับชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนการเรือน และวีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และพาชมห้องปฏิบัติการทางด้านอาหารของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีการสาธิตการประกอบอาหารรวมทั้งฝึกปฏิบัติในเมนูบันนอฟฟี่พาย โดย ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และเมนูกระทงทอง โดย ผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. […]

หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต หัวข้อเรื่อง Basic Cake

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง Basic Cake โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง Butter Cake Roll Cake และเค้กกล้วยตาก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในการทำเบเกอรี ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการทำ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

กิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1

 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีการสาธิตการประกอบอาหารรวมทั้งฝึกปฏิบัติในเมนูคัพเค้ก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และเมนูขนมปังกระเทียมและซุปเห็ด โดย อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา […]

นักศึึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน จากการแข่งขันทำอาหาร Makro HoReCa Chellenge 2022 รอบภูมิภาค-ภาคใต้

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายนพวิชญ์ แก้วเกตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นเยาวชน จากการเข้าแข่งขันการทำอาหาร Makro HoReCa Challenge 2022 รอบภูมิภาค-ภาคใต้ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้างแมคโคร สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน

กิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว)

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Culinary School OPEN HOUSE TCAS 66 SMALL But Smart (จิ๋ว แต่ แจ๋ว) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมแนะนำโรงเรียนการเรือน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี บรรยายในหัวข้อ “ก้าวแรกจากนักเรียน สู่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ม.สวนดุสิต” ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดี/ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย และผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร กล่าวแนะนำหลักสูตรของโรงเรียนการเรือน “ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน” และ “คู่ความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์หทัยชนก ศรีประไพ […]

1 2