โรงเรียนการเรือน

สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน/ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ในการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ ภารกิจสำคัญ หัวใจของการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน/ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) ของโรงเรียนฯ คือใคร (ผู้ต้องการเป็นเชฟ,เจ้าของธุรกิจ หรืออื่น ๆ ) มุมมองใหม่ ๆ ของโรงเรียนฯ และเป้าหมายในปี 2564 หลักสูตรยอดนิยมและหลักสูตรพิเศษที่อยากแนะนำ พร้อมทั้งให้มุมมองแนวโน้มในเรื่อง Food Trend รวมให้ข้อคิดในการทำงาน ณ ห้อง Online Learning 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ผู้สมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมี รองคณบดีประธานหลักสูตร และคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ โดยสาขาวิชาที่ดำเนินการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-13.30 น. ณ Hall 3 ชั้น […]

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 Digital Disruption ในมุมมองของ Google เรื่องนโยบายลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เกณฑ์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 2 Quota ของโรงเรียนการเรือน และการจัดทำแผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567) ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 41 42 43 44 45 72