วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

โรงเรียนการเรือนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง
พันธกิจ : โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากำลังคนของงประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสำเร็จในการทำงานและดำรงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและความพร้อมในการทำงานของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและการต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการนำไปต่อยอดทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายต่อยอดเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 4 นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับกรพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่สนับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมสำหรับโลกอนาคต
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อบรรลุตามแผนที่กำหนด
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความเข้มแข็งของกิจการพิเศษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดหารายได้
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหารายได้จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีอยู่