โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการอบรมบรรยายในหัวข้อ “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”

โรงเรียนการเรือนจัดการอบรมบรรยายในหัวข้อ “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ” ให้แก่นักศึกษา

โรงเรียนการเรือนได้ร่วมมือกับบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ   “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Juan Pablo Silva (Executive Chef จาก The Ritz Carlton Dallas, USA) เป็นวิทยากรผู้บรรยายความรู้ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบและการบริการ โรงเรียนการเรือน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต