การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2563  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม  เรื่อง ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนการเรือน แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3/2562  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Excellence Center) ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและแนวทางจัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาด้านอาหารตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม  สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00-16.00 น.