โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนการเรือนและคณะกรรมการ ด้านวิชาการ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม มีหัวข้อวาระการประชุมเรื่อง“นโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563” ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร วันที่ 22 มิถุนายน 2563