โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564

โดยมีผู้ทรงวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม – ชัยนาถ  รองศาสตรจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ สาขามนุษยวิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ executive chef โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ คุณธเนศ เรืองเดช ร้าน made my day studio (ร้านดอกไม้) คุณวราภรณ์ ชัยโตษะ petterner เสื้อผ้าสตรี บริษัท หงส์พิสุทธิ์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต