ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ
ในเรื่องนโยบายโรงเรียนการเรือน “อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน” การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 19 หลักสูตร โครงการ “ปันความสุขสู่นักศึกษา” การจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 โครงการสหกิจศึกษา และพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 สายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Online Learning Room 03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรูปแบบออนไลน์