ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม
เพื่อวางแผนการทำงาน จัดทำโครงร่างกรอบการจัดทำฐานข้อมูลตามอัตลักษณ์ด้านอาหาร ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต