ประชุมชี้แจง “การใช้ OneDrive เพื่อการจัดส่งหลักฐาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง “การใช้ OneDrive เพื่อการจัดส่งหลักฐานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน” ผ่านระบบ Online ด้วย Microsoft Teams ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 รวมทั้งมีวาระสำคัญที่แจ้งให้บุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือนทราบ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ การดูแลนักศึกษาในสังกัด การรับสมัครนักศึกษา รหัส 64 และ 65 และเรื่องของความเป็นสวนดุสิตด้านบุคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รวมทั้งการสื่อสาร