ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)