ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ
 
อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8(20)/2564
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564