ประชุมหารือการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมหารือการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คุณอนรรฆพร ชนะความ HR Shared Service Manager และคณะ ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต