โรงเรียนการเรือน และศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน รับใบประกาศเกียรติคุณ จากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) โดย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบ ซึ่งโรงเรียนการเรือน และศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ได้ดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนการเรือน ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจก 42 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจก 26 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564