ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา เพื่อวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมให้กับนักศึกษา และวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมาข้างต้นจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น.