คณบดีโรงเรียนการเรือนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ได้ดำเนินการออกแบบงานปรับปรุงห้องเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร คหกรรมศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564