คณบดีโรงเรียนการเรือนให้คำปรึกษา การดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ให้คำปรึกษาการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) แก่สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดยเป็นที่ปรึกษาการจัดทำรูปแบบและรายละเอียดห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ให้มีระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอาหารที่ได้มาตรฐาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564