โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา

โรงเรียนการเรือน “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ (รหัส 64)” ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา จำนวน 20 ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 20,000 บ. ตลอดจนจบการศึกษา