คณบดีมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับทีมที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน รวมทั้งปรึกษาหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอก ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต