ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี”

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี” ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” จัดขึ้นโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมคหเศรษฐาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยภายในงานมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี และมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน จัดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถีเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลจากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ บางคล้า ธารา ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา