ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 65 เพื่อให้อาจารย์ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัส 65 ทั้งนี้ จะเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.