โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดประชุมขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.