โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนิกานต์ นับวันดี อ.ปิยวรรณ อยู่ดี และ อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการผลิตเครื่องดื่มม็อกเทลด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ และการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และเรื่องเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่มม็อกเทลและการบริการ ขอขอบคุณโครงการศูนย์ปฏิบัติการอาหารแปรรูป ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อจัดทำสื่อการอบรมโดยมี อ. ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข และ อ. ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 5403 5303 อาคารแววเที่ยงธรรม และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี