โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร (ภาคปฏิบัติ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ คุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการอบรมซึ่งเป็นนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในเรื่อง “การวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ICS42 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.