ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย

วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย (JOURNAL OF THAI FOOD CULTURE)
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ทางด้านอาหาร ในสาขาคหกรรมศาสตร์ การผลิตอาหารและการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจบริการอาหาร ศาสตร์การบริโภคอาหารและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดและยื่นต้นฉบับในรูปแบบ Online