กิจกรรมการจัดดอกไม้ถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดดอกไม้ถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการบูรณาการศาสตร์คหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10407 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต