ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(29)/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 6(20)/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน เสนอต่ออธิการบดีฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การจัดทำหลักสูตรอบรมของโรงเรียนการเรือน โครงการความร่วมมือแบบสหกิจศึกษาและแบบอื่น ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนการเรือน (Alumni) การจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ การบินไทย การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหาร เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและขอทุนสนับสนุน รายงานผลการดำเนินงานและติดตามด้านการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะพยาบาล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.