ประชุมคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสนอให้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ด้านอาหาร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสนอให้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ด้านอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้น ณ E-Learning Co-Working Space ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.