โครงการจัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการจัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย ซึ่งภายในกิจกรรมมีการอบรมและสาธิตการทำขนมชิฟฟ่อนหม้อแก้งเผือก การตัดหั่นแต่งวัตถุดิบ เพื่อออกแบบตกแต่งจานอาหาร และศิลปะการออกแบบลวดลายบนผ้าด้วยวิธีการเดินเส้น โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรในบรรยายและสาธิต ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม เวลา 09.00-16.00 น.