โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโรงเรียนการเรือนสู่การเป็นมืออาชีพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทวี ธนสัมบัณณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปรับตัวก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บุคลิกภาพนักศึกษาที่เหมาะสม และทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาควรได้รับในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 227 คน และบุคลากร จำนวน 40 คน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning 04 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร