ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
——————————————————————-
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(31)/2565
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565