คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์เกษียณอายุราชการ

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณ และมอบของที่ระลึก ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม เนื่องจากท่านอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต