โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House TCAS66

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House TCAS66 ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนการเรือนที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2566 มีอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของโรงเรียนการเรือน และจัดกิจกรรมร่วมสนุกให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อกับโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต