ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สังวาลย์ ชมภูจา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง
————————————————-
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
————————————————-
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(34)/2565
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565