โรงเรียนการเรือน จัดประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) โดยมีวาระเรื่องพิจารณากลั่นกรองบุคคลและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดประชุม ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.