โรงเรียนการเรือน จัดประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน โดยมีวาระเรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.