โรงเรียนการเรือน จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โดยมีประธานหลักสูตรและคณาจารย์จากทุกหลักสูตร ทั้งที่จัดการเรียนที่กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง และลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และขอขอบคุณคณบดีโรงเรียนการเรือน ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต