โรงเรียนการเรือนประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวาระสำคัญในเรื่องรายงานความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมริเริ่ม สร้างสรรค์ ปันสุขสู่นักศึกษา พิจารณาโครงการการเฝ้าระวังควบคุมสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ในรูปแบบ Onsite และพิจารณาแนวทางการดูแลและติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ระหว่างการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.