โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในด้านการพัฒนาสื่อ Social Online เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถสร้างสื่อออนไลน์จากแอพพลิเคชั่นสำหรับการนำเสนองานและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโรงเรียนการเรือน ด้วย Application TikTok โดยมีหัวข้อการจัดอบรม ได้แก่ กว่าจะถึงติ๊กตอก 14.7 ล้านวิว ทำคลิป ยังไงให้ปัง ฉบับใครก็ทำได้ การตัดต่อคลิปเพื่อให้ได้ 3 ล้านวิว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ และนางสาวนภสร มังคะลา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565