โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน “ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดข้อตกลงร่วมกัน”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน “ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดข้อตกลงร่วมกัน” มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ สรุปข้อมูลจากที่ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” การดำเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนการเรือน ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานและกำหนดข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams